ATGRIEŠANAS POLITIKA

GARANTIJA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Garantija

1)      Saņemot preci, lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

2)      Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Produktiem ir pievienota informācija par pareizu un drošu lietošanu.

3)      Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.

Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības. 

Atteikuma tiesības

1)     Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 dienu laikā) no preces piegādes dienas atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.

2)      Par lēmumu izmantot atteikuma tiesības patērētājs informē Pārdevēju rakstiski sagatavojot iesniegumu brīvā formā un nosūta uz e-pasta adresi – info@JILLS.lv. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma iesniegumu iesniedz Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

3) Patērētājs 14 dienu laikā no  paziņojuma par atteikumu nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta Pārdevējam  saņemto preci. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

4)      Samaksāto naudu par atgriezto preci un piegādes izdevumus pilnā apmērā Pircējs saņems 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis Patērētāja atgriezto preci.

5)      Ja patērētājs ir izvēlējies citu piegādes veidu, kas nav Pārdevējam saistošs, tad Pārdevējam nav pienākums atmaksāt patērētājam  piegādes papildus izdevumus.

6)      Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

7)      Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

8)      Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:

  • pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
  • ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts;
  • attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, kuru lietošanas termiņš ir palicis mazāks par 6 (sešiem) mēnešiem.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā vai jānosūta prece Pārdevēja adresē, kopā ar  pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma iesniegumu.